Mjölkens miljöpåverkan

Miljöpåverkan sker framför allt på gårdarna

Det finns alltid två sidor av myntet. Beroende på vem man frågar får man olika svar angående mjölkens miljöpåverkan. Att mjölkproduktion ger upphov till växthusgaser går dock inte att förneka. Arla väljer samtidigt att lyfta fram fördelarna, däribland biologisk mångfald och det faktum att mjölk innehåller mer näring än någon annan måltidsdryck i förhållande till sin klimatpåverkan.

En livscykelanalys (LCA) kan berätta vilken miljöpåverkan tillverkningen av en särskild produkt har. I Sverige undersökte en projektgrupp 1 liter mellanmjölk genom en livscykelanalys. De analyserade hela produktionskedjan – från odling av foder till leverans av mjölk till butik. Deras resultat är grunden till hur gårdarna och mejerierna utvecklas.

Projektgruppen fann bland annat att det var på gårdarna den största miljöpåverkan sker, men det är också här som mjölken produceras. De undersökte även obalansen i naturen, det vill säga försurning och övergödning, vilket till stor del beror på att jordbruken släpper ut ämnen som orsakar detta. Även växtodlingar och djur bidrar till försurning och övergödning.

Det är ingen hemlighet att mjölkproduktionen orsakar växthusgaser, exempelvis metan och koldioxid. Växthusgaser kommer dels från diverse fordon, men även från nötkreaturs matsmältning. Transporter däremot, ger upphov till obetydliga mängder växthusgaser.

Men mjölkens miljöpåverkan måste analyseras ur ett ännu större perspektiv. En viktig del i mjölkens klimatpåverkan handlar om konsumenters agerande. Det kan exempelvis handla om huruvida konsumenten cyklar eller tar bilen, om konsumenten tvingas slänga mjölk och framför allt om konsumenten återvinner förpackningar eller ej.

Det finns naturligtvis ett problem i mjölkfrågan. Kor och mjölkproduktion är viktigt för biologisk mångfald och en dryck människan behöver. Samtidigt finns det en baksida som inte går att frångå. Livscykelanalysen berättar dock var kedjan måste utvecklas – nämligen på gårdarna. Projektgruppens resultat är ovärderligt för att minska mjölkproduktionens miljöpåverkan. Arla har tagit resultatet till sig och arbetar medvetet för att minska deras påverkan på miljön.

miljöpåverkan